Módszereink

Felnőttképzési folyamat

NSZFH Hatósági nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014

A Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján intézményünk felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. Ennek megfelelően intézményünkben igénybe vehetők az alábbi szolgáltatások, ingyenes felnőttképzést kiegészítő tevékenységek:
–   előzetes tudásszint felmérés, felzárkóztató
–   képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás
–   elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció, pályakorrekció és tanácsadás
–   álláskeresési technikák oktatása.

A felnőttképzési szolgáltatások bevezetésével az egyént segítjük bekapcsolódni a képzési folyamatba, támogatjuk foglalkoztatást elősegítő képzésben való eredményes részvételében, illetve felkészítjük a munkaerőpiacon való sikeres szereplésre.

A felnőttképzési szolgáltatások – végső fokon – azt a célt szolgálják, hogy az egyén a munkaerőpiacon kedvezőbb pozícióba kerüljön, illetve a rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételével problémái megoldásához segítséget kapjon. Ennek érdekében intézményünk igény szerint biztosítja szolgáltatásait általában a felnőtteknek, illetve a képzésben résztvevőknek.

Az előzetes megszerzett tudás felmérése és beszámítása

Definíciói:

–          Meghatározott eszközökkel, oktatók által végrehajtott felmérése azoknak a kompetenciáknak (ismereteknek, készségeknek), amelyeket a személy formális és nem formális (szak)képzés, tréning, vagy tapasztalati úton megtanult, s ami beszámítható a felnőttképzési intézmény által kínált képzési programban való részvétel során.
–          Bemutatja az előzetes tudásmérésben résztvevő személynek azt a tudást, tapasztalatot és képességeket, amelyeket a munkavégzésük során élettapasztalatként szerzett, segít a követelményként megszerzendő kompetenciákkal való összehasonlításban, beazonosításban és egyben dokumentálja a felmérés eredményét.

A módszer megválasztása

A leendő képzésben résztvevő szóróanyagokon illetve a képzési programra történő jelentkezés során írásos tájékoztatást kap a szolgáltatás lehetőségeiről, majd dönt arról, hogy igénybe veszi-e a lehetőségeket és azt is jelzi, hogy az alább ismertetésre kerülők közül melyik módszert választja. A képzésért felelős oktató feladta, hogy elvégezze az előzetesen megszerzett tudás felmérését. Az eredményről tájékoztatja a jelentkezőt és a képzésért felelős vezetőt, aki dönt a tudás beszámíthatóságának formájáról és mértékéről. A tájékoztatást adó személyes közreműködése, valamint a célirányos, mindenre kiterjedő felvilágosítása révén az egyén testre szabottabb és teljesebb útbaigazítást kap az írásos tájékoztatási formánál, ezért a tájékoztatást általában szóban végezzük el.

A szerzett tudás dokumentálása és demonstrálása
–          portfolión,
–          portfolióval támogatott felmérésen,
hiteles dokumentumok bemutatása,
megszerzett készségek demonstrálása valamilyen formában
–          tesztlapos, vagy egyéb kérdőíves felmérésen alapulhat.

Portfolió: Az előzetesen megszerzett tudás felmérésére jelentkező – tájékoztatás után – részletesen leírja az iskolarendszerben, illetve azon kívüli szakmai képzésének, oktatásban való részvételének formáit, eredményeit. Csatolja dokumentumait, mellyel alátámasztja megszerzett ismereteit.

Portfolióval támogatott felmérés: A portfoliónál komplexebb eljárás. Az előzetes tudásszint felmérésre jelentkező minden, a portfolióban megemlített szakismeretet hiteles dokumentumokkal igazol, sőt a tudás mélységét, aktualitását, teljes körűségét, készség szintjét és más jellemzőit az oktató a rendelkezésére álló mérőeszközök segítségével le is ellenőrzi. A felmérés történhet írásban, interjú keretében és gyakorlati munka keretében is.

Tesztlapos, vagy egyéb kérdőíves felmérés: előzetesen, részletesen kimunkált értékelőlappal.
Mindhárom formában a tudásmérés a képzés kezdetét megelőzően megtörténik.
 
Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének eredménye szerint, többféle kimenet lehetséges:
–          az óraterv szükség szerinti módosítása, hangsúlyt helyezve a kevésbé ismert terültekre, vagy szükség szerint személyre szóló felzárkóztatás egyes témakörök esetében,
–          különböző szintű csoportok indítása esetén az előadó által javasolható a képzésben résztvevőnek az alacsonyabb vagy magas szintű, esetleg más tapasztalatú csoportba történő átjelentkezés, esetleg a tanulmányok megkezdése másik felnőttképzést folytató intézményben,
–          ha a mutatott, dokumentált, mért tudás tartalmilag, részleteiben elmarad a szakmai program kimeneti szintjétől (nem felel meg), akkor a program keretében az adott modult, v. tananyagrészt meg kell tanulni (nem számítható be),

–          ha a mutatott, dokumentált, mért tudás megfelel, a szakmai program kimeneti követelményszintjének, akkor azt be lehet számítani a képzési programba. A leendő képzésben résztvevő a korábban megszerzett, felmért és beazonosított kompetenciák ismeretének birtokában – a képzésért felelős vezető döntését és a vele történő egyeztetést követően – dönthet arról, hogy azon a modulon nem vesz részt,melynek szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott valamennyi kompetenciával rendelkezik. A modulba tartozó követelmények feldolgozásától való távolmaradást a képzésért felelős vezető hagyja jóvá úgy, hogy erről feljegyzést készít a jelenléti íven vagy külön feljegyzés formájában, amelyben felmenti a résztvevőt az óralátogatás alól. (A jóváhagyás azért szükséges, mert ellenőrizni kell, hogy nincs olyan jogi vagy más követelmény, ami miatt a felmentés nem adható meg, pl.: olyan vizsgával záruló képzés esetében, ahol jogszabály képzési napokon/tanórákon való kötelező részvételt ír elő. A jóváhagyásról a képzésben résztvevőt írásban értesíteni kell.) Amennyiben a modulhoz tartozó kompetenciák megszerzése hiteles dokumentumokkal igazolt (pl.: sikeres modulzáró vizsga) a vizsgabizottság a képzésben résztvevő kérelmére a modulból való vizsga alól is felmentést ad.
–          jogszabály által nem előírt vizsgával záruló képzés esetén a képzésért felelős vezető felmentést adhat az adott kompetenciákat mérő vizsgafeladat alól is.

A szolgáltatás folyamata:

1)      Az egyén tudomást szerez a felnőttképzési szolgáltatásról, és tisztázni szeretné, hogy számára a
szolgáltatás igénybe vétele előnnyel jár.
2)      Az egyén jelentkezik az ügyfélszolgálaton, az fogadja és tájékoztatja a szolgáltatások lényegéről, illetve tájékozódik az egyén előzetes tudás szerzésének körülményeiről és konkrét szándékáról.
3)      Az egyén dönt arról, hogy kéri-e a hozott tudásának felmérését.
4)      Az egyén – ismeretei birtokában az oktató irányításával (mérés), vagy anélkül – bemutatja a hozott tudását.
5)      Az előzetesen megszerzett tudás (felmérés) értékelése, annak a közlése az egyénnel.
6)      A beszámíthatóság dokumentumának elkészítése.
7)      Iratkezelés, archiválás (képzési dosszié).

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatásainknál (így az előzetesen megszerzett tudás felmérésénél) is érvényesülnek sajátos szakmai szempontjaink és módszereink.

Az egyes képzési programokban meghatározott feltételeknek való megfelelés, a képzésben való részvétel feltétele. Jellemzően meghatározott az iskolai végzettség. Azonban a végzettség nem mindig azonos előismereteket takar. Különösen jelentős eltérés tapasztalható a kulcskompetenciák (olvasás, szövegértés, számolási készség) birtoklásában. Más szakirányokban a tanulni szándékozók igen különböző szakmai előismerettel, előzetesen megszerzett tudással rendelkeznek.

Minden esetben a képzés első óráit az elvárásokat figyelembe véve az előzetes tudásszint felmérésére fordítjuk, általában szóbeli, néha írásbeli munkával és csoport előtti összegezéssel.

A folyamat száma és megnevezése:

2.1. Előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása
Ssz.
Tevékenység
Felelős/
Végrehajtó*
Felhasznált dokumentum Keletkező dokumentumok
l.
A felmérőlap kidolgozása/pontosí-tása
Intézmény-vezető/Képzé-sért felelős oktató
Szakmai és vizsgakövetel-mény
Felmérőlap
2.
Tájékoztató az előzetesen megszerzett tudás mérésének lehetőségéről
Képzésért felelős oktató
Tájékoztató a képzésről és a felnőttképzési szolgáltatásokról
Mérés iránti igények rögzítése
3.
Felmérés elvégzése (lehet szóbeli és írásbeli)
Képzésért felelős oktató/Oktató
Képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok Felmérőlap
Feljegyzés, kitöltött felmérőlap
4.
A szolgáltatást igénybe vevők nyilvántartásba vétele
Képzési referens
Feljegyzés, kitöltött felmérőlap
Nyilvántartás a felnőttképzési szolgáltatást igénybe vevőkről
5.
A felmérés kiértékelése
Képzésért felelős oktató
Feljegyzés, kitöltött felmérőlap
Feljegyzés
6.
Döntés az előzetesen megszerzett tudás beszámíthatóságáról
Képzésért felelős oktató/Intéz-ményvezető
Feljegyzés
A beszámítható-ság dokumentuma
7.
Visszajelzés a felmérés eredményeiről és a döntésről
Képzésért felelős oktató/Oktató
A beszámíthatóság dokumentuma
Feljegyzés a haladási naplóba
 

Elhelyezkedési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása

Cél: Segíteni a tanácskérőt önmaga megismerésében, érdeklődésének, ambícióinak képességeinek feltárásában, valamint az álláskeresési technikák megismerésében.

Fontosabb kérdések:

1)      Mire vagyok képes?
2)      Mit szeretnék csinálni?
3)      Milyen feltételeknek kell megfelelnem, hogy az adott szakterületen dolgozhassak?
4)      Tanulnom kell, vagy dolgozzak?
5)         Eleget tudok e tenni a feltételeknek? Iskolai végzettségem, fizikai és szellemi képességem, kitartásom, empátiakészségem, koncentráció készségem stb. megfelelő-e?
6)      Esetleg a képzésről megfelelő információval rendelkezem?
 

Álláskeresési technikák oktatása

Cél: Segíteni a képzésben résztvevőt az álláskeresési technikák megismerésében s ezzel az álláshoz jutásban. .

Fontosabb kérdések:

1)      Munkaviszonyt létesítsek, vagy vállalkozásba kezdek?
2)      Hol keresek állást?
–        Nyílt álláslehetőségek (hirdetések, munkaközvetítők, munkaügyi központ).
–        Zárt álláslehetőségek (rokonok, ismerősök, spontán munkaadói megkeresések)
3)      Hogyan keresek munkát?
–          Telefonon: bemutatkozás, cél rövid, pontos ismertetése, személyes találkozó kérése, a találkozó helyének
és időpontjának rögzítése, hangnem hangerő elköszönés.
–          Pályázat, önéletrajz benyújtásával: pályázati kiírás felkutatása, önéletrajz típusok, az önéletrajz kötelező
elemei, a megfelelő típus kiválasztása, önéletrajzírás, pontos, korrekt, lényegre törő, de megfelelő
információt nyújtó.
–       Személyesen: alkalomhoz, helyhez illő pontos megjelenés, bemutatkozás, kézfogás hangnem,
hangsúlyozás, az első benyomás fontossága, a munkaadók típuskérdései.
4)      Eleget tudok-e a munkaviszony létesítéséhez? Munkaviszony, munkaidő, szabadság, munkakör, munkabér,
munkaszerződés, munkaviszony megszüntetésének felbontásának lehetséges esetei.

 

A folyamat száma és megnevezése:

 

 

 

 

2.2. Álláskeresési technikák oktatása
Ssz.
Tevékenység
Felelős/
Végrehajtó*
Felhasznált dokumentum Keletkező dokumentumok
l.
Tájékoztató a felnőttképzési szolgáltatásról
Képzésért felelős vezető/képzési referens
Tájékoztató a képzésről és a felnőttképzési szolgáltatásokról
A szolgáltatás iránti igények rögzítése
2.
Az álláskeresési technikák feldolgozása
Oktató
Képzési program
Tanfolyami napló
3.
A szolgáltatást igénybe vevők nyilvántartásba vétele
Képzési referens
Képzési napló
Nyilvántartás a felnőttképzési szolgáltatást igénybe vevőkről
4.
Nyomon-követés
Képzési referens
Megkereső levél
Visszajelzések
5.
A szolgáltatás eredményeinek kiértékelése
Oktató
Visszajelzések
Feljegyzés
 
 
Gaál Zoltánné
intézményvezető, szakmai vezető
 
 
 
 

FELNŐTTKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásaink
 

I. Előzetes tudásszint felmérése

Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének célja a jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal. Az előzetes tudásszint felmérés folyamata és eredménye segíti a jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hogy hol tart a tanfolyam megkezdése előtt, milyen – formális vagy informális módon – megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott szakmával kapcsolatosan. Az adott szakterületen milyen ismeretekkel, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik.

Amennyiben a tanfolyamra jelentkező kéri, egy bemeneti mérés (teszt, illetve szóbeli elbeszélgetés) eszközével mérjük az előzetes tudás szintjét. Az eredménytől függően és a képzés egyéb feltételeinek figyelembe vételével felmentés adható a tanfolyam egyes részeinek látogatása alól.

Az előzetes tudásának felmérését a jelentkezési lap megfelelő rovatában kérheti.

Térítési díj: ingyenes

II. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatásunk célja annak a feltárása, hogy a tanulás iránt érdeklődő ember számára mely képzések felelhetnek meg az ő személyes előképzettsége, korábban megszerzett szakmai tapasztalatai, egyéni élethelyzete, érdeklődése és munkaerő-piaci helyzete alapján. A tanácsadási folyamat során a jelentkezőnek módja nyílik megismerni a számára megfelelő tanfolyamokat, az azokon megszerezhető kompetenciákat és szakképesítéseket.

A képzési tanácsadás szolgáltatást jelentkezési lap megfelelő rovatában kérheti.

Térítési díj: ingyenes

III. Elhelyezkedési tanácsadás  = Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás

A szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevő később egy olyan jövőkép, pályaterv kialakítására legyen képes, amely érdeklődésének, képességének és személyiségének megfelel. Megrendezésére Résztvevői igény szerint kerül sor.

Pályakorrekciós tanácsadás: Az eredeti szakmájukat különböző okok miatt nem folytató személyek segítése olyan új pálya kiválasztásában, amely érdeklődésüknek, végzettségüknek, képességeiknek, adottságaiknak megfelel. A kiválasztáskor tekintettel kell lennünk az elhelyezkedési lehetőségekre. A szóbeli és/vagy írásbeli felmérések, tesztek eredményeképpen egy konkrét szakma, szakmacsoport vagy foglalkozási irány jelenik meg.

Pályaorientációs tanácsadás: A különböző okok miatt – a szakmaválasztásban – dönteni képtelen személyek segítése annak a szakmának vagy foglalkozási iránynak a felkutatásában, amely személyükhöz, tudásukhoz, egyéni igényeikhez a legjobban illeszkedik. Intézményünkben a pályaorientáció egyfelől része a képzésnek – érdeklődünk képességeikről, elhivatottságukról, esetleges továbbtanulási szándékukról – másfelől, mint önálló tevékenység is megjelenik. Ez esetben részletesebben szólunk a szakmai követelményekről, magatartási mintákról, viselkedésről illetve igyekszünk minél több információs adni a választott szakmáról, annak előnyeiről és hátrányairól.

Térítési díj: ingyenes

 

gaal_zoltanne-pecs-3
Gaál Zoltánné
intézményvezető, szakmai vezető